JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä. Järjestyslaissa ja lainsäädännössä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.

YHTEISET TILAT

Yhtiön omistamia tiloja tulee käyttää vain yhtiöjärjestyksessä määrättyihin tarkoituksiin. Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvalllsuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuus- säännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava isännöitsijälle. Turhaa oleskelua rappukäytävissä ja yleisissä tiloissa tulee välttää.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä jäteastioihin. Jätteet tulee lajitella. Muiden kuin talousjätteiden (huonekalut, koneet, rak. jätteet yms.) poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvot pysäköidään talon alla olevassa parkkihallissa tai yleisillä katualueilla, joilla pysäköinti on sallittu. Yhtiön piha-alueella pysäköinti on kielletty.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa tarpeettomasti tuottaa puhe-, musiikki-, askel-,  remontti- tai lemmikkieläinten ääniä, jotka häiritsevät naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 07.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja ja niiden varusteita on hoidettava huolellisesti. Vesívuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijälle. Muutos-ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys (ks. remonttiohjeet). WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja vaurioittaa niitä. Asukkaan tulee puhdistaa huoneistonsa lattiakaivot ja ilmastointiventtiilit. Astian- ja pyykinpesukoneet tulee asentaa ohjeiden mukaisesti ja letkut tulee liittää määräysten mukaisesti sekä niitä on seurattava vuotojen ehkäisemiseksi. Letkut tulee vaihtaa ja liittimet tarkastaa 5-10 vuoden välein. Pyykinpesukonetta ei saa asentaa lattiakaivottomaan tilaan. Ruoan valmistus parvekkeella ja terassilla on kielletty. Mattojen tomuttaminen on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla.

MUUTTOILMOITUS

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava isännöisijälle.

TUPAKOINTI

Tupakointi on kielletty parvekkeilla, rappukäytävissä ja muissa yhteisissä tiloissa. 

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä Iiata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty piha-alueella. Lintujen ruokkiminen on kielletty.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen

Määräykset on vahvistettu yhtiökokouksessa 17.5.2011